Civilno pravo

Civilno pravo je dober navdih za vsakega odvetnika. Odvetnik za civilno pravo se namreč sreča z izredno dinamično pravno panogo, ki ureja osebna in premoženjska razmerja med pravnimi subjekti v najširšem smislu.

Podpanoge civilnega prava

so obligacijsko pravo, stvarno pravo, dedno pravo in družinsko pravo. Vsa področja se med seboj povezujejo in tvorijo neločljivo celoto. To daje civilnemu pravu posebno težo in uporabnost v vsakdanjem življenju slehernega človeka.

Pravila civilnega prava

Civilno pravo odvetnik Ivan Ravbar

so po večini dispozitivne narave. To pomen pomeni, da lahko pravni subjekti medsebojna razmerja urejajo po svoji volji – avtonomno. Vendar  zakonodajalec v ta razmerja posega s prisilnimi pravili vedno, ko bi sicer lahko pravni subjekti svojo avtonomijo pri urejanju medsebojnih razmerij zlorabili.

Temeljni načeli civilnega prava

sta načelo vestnosti in poštenja ter načelo prepovedi zlorabe pravic.

Storitve odvetnika:

Pogodbeno pravo

 • Sestavljanje pogodb (prodajna, darilna, najemna, gradbena pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku, izročilna pogodba, pogodba o ustanovitvi služnosti …);
 • Svetovanje glede izbire institutov za zavarovanje pogodbenih obveznosti;
 • Pravno tolmačenje pogodbenih institutov in razlaga pogodbenih določil;
 • Uveljavljanje ničnosti in izpodbojnosti pogodb;
 • Zastopanje pogodbenih strank pri izterjavi dolgov;

Odškodninsko pravo in civilne reparacije

 • Izterjava poslovnih in neposlovnih odškodninskih terjatev iz naslova premoženjske in nepremoženjske škode (prometne nesreče, nezgode pri delu, padci na javnih površinah, zdravniške napake, razžalitve časti in dobrega imena, kršitve pogodb, …);
 • Zastopanje kupcev pri uveljavljanju jamčevalnih zahtevkov (in zahtevkov na povračilo posredne škode) zoper prodajalce iz naslova stvarnih in pravnih napak na predmetu prodaje;
 • Zastopanje naročnikov pri uveljavljanju jamčevalnih zahtevkov in zahtevkov na povračilo posredne škode zoper izvajalce, nadzorne inženirje in projektante iz naslova odgovornosti za stvarne napake gradbe;
 • Uveljavljanje terjatev iz naslova neupravičene obogatitve (civilne reparacije);

STVARNO (NEPREMIČNINSKO) PRAVO

 • Zastopanje v postopkih zaradi motenja posesti;
 • Zastopanje v postopkih zaradi varstva lastninske pravice (vindikacijska tožba, negatorna tožba, publicianska tožba, tožba na priposestovanje lastninske pravice);
 • Zastopanje v postopkih s področja sosedskega prava (postopki za določitev nujne poti, postopki urejanje meje…);
 • Zastopanje v postopkih delitve skupnega in solastnega premoženja (tudi pri oblikovanju etažne lastnine);
 • Svetovanje glede izbire stvarnopravni zavarovanje pogodbenih terjatev;
 • Sestavljanje pogodb o ustanavljanje stvarnih in osebnih služnosti;
 • Zastopanje v postopkih zaradi varstva služnostne pravice (varstvo služnostne pravice, priposestvovanje služnostne pravice, ugotovitev obstoja služnostne pravice);
 • Zastopanje etažnih lastnikov v civilnopravnih razmerjih;
 • Vlaganje hipotekarnih in devastacijskih tožb;

DEDNO PRAVO

 • Vlaganje tožb zaradi izločitve iz zapustnikovega premoženja;
 • Vlaganje tožb zaradi prikrajšanja nujnega deleža;
 • Vlaganje tožb zaradi razdedinjenja nujnega dediča;
 • Sestavljanje oporok;
 • Vlaganje tožb na razveljavitev oporoke;
 • Vlaganje tožb zaradi dokazovanja obstoja oporoke;
 • Vlaganje dediščinskih tožb (v primeru novega dediča, pozneje najdenih oporok);
 • Zastopanje v zapuščinskih postopkih;

DRUŽINSKO PRAVO

 • Zastopanje v postopkih zaradi razveze zakonske zveze;
 • Svetovanje glede celovitega urejanja premoženjskih razmerij med zakonci po razvezi zakonske zveze in zastopanje v sodnih postopkih glede teh vprašanj (delitev skupnega premoženja, uveljavljanje večjega deleža na skupnem premoženju, zahtevki zaradi vlaganja skupnega premoženja v posebno premoženje enega zakonca, zahtevki zaradi vlaganja posebnega premoženja v skupno premoženje zakoncev, zahtevki zaradi vlaganj skupnega premoženja v premoženje tretje osebe …);