Gospodarsko pravo

Verjetno se strinjate,

da je težko izbrati odvetnika za gospodarsko pravo. Vendar  se trud izplača. Dober pravni nasvet vedno prispeva k uspehu posla.

Toda, ali je izbira res tako težka?

Gospodarsko pravo odvetnik Ivan Ravbar

Odvetnik Ivan Ravbar je specialist za področje gospodarskega prava. Svoje teoretično znanje je na tem področju nadgradil tekom magistrskega študija s področja gospodarskega prava. Hkrati mu petnajstletne izkušnje v odvetništvu na področju gospodarskega prava omogočajo, da učinkovito povezuje teorijo s primeri iz prakse. Odvetnik pozna specifične potrebe gospodarskih subjektov. Zato ponuja optimalne rešitve.

Zakaj izbrati specialista za gospodarsko pravo ?

Gospodarsko statusno pravo je obširno in zahtevno pravno področje. Zato terja poglobljeno znanje. Enako velja za gospodarsko pogodbeno pravo. Pravna razmerja, v katera vstopajo gospodarski subjekti, so specifična, saj se zaradi uporabe nekaterih posebnih virov (poslovnih običajev, uzanc) in drugačne razlage pravnih standardov bistveno razlikujejo od splošnih pogodbenih razmerij.

Smeri odvetnikovega dela:

Odvetnik se v okviru pravne panoge gospodarskega prava ukvarja predvsem s problematiko, ki je povezana s pravnim položajem gospodarskih subjektov, z njihovim ustanavljanjem in prenehanjem njihovega delovanja. Prav tako se ukvarja s pravnimi razmerji, v katere vstopajo gospodarski subjekti. Posebno pozornost namenja tudi sporom med gospodarskimi subjekti, saj zanje veljajo nekatera specifična procesna pravila civilnega prava. V postopkih zaradi insolventnosti dolžnikov odvetnik skrbi, da upniki v največji meri pridejo do poplačila svojih terjatev.

Storitve odvetnika:

Gospodarsko statusno pravo:

 • Ustanavljanje gospodarskih subjektov in njihovo statusno preoblikovanje;
 • Zastopanje družbenikov na skupščinah gospodarskih družb;
 • Uveljavljanje ničnosti in izpodbojnosti skupščinskih sklepov gospodarskih družb;
 • Spreminjanje ustanovnih pravnih aktov gospodarskih družb;

Gospodarsko pogodbeno pravo:

 • Sestavljanje vseh vrst gospodarskih pogodb – gradbena, prodajna, posredniška, komisijska, agencijska, distribucijska pogodba …;
 • Svetovanje glede izbire institutov za zavarovanje pogodbenih obveznosti;
 • Zastopanje gospodarskih subjektov pri pogajanjih in sklepanju gospodarskih pogodb;

Gospodarski spori:

 • Uveljavljanje ničnosti in izpodbojnosti gospodarskih pogodb;
 • Zastopanje pogodbenih strank pri realizaciji terjatev iz gospodarskih pogodb;
 • Zastopanje kupcev iz gospodarskih pogodb pri uveljavljanju jamčevalnih zahtevkov (in zahtevkov na povračilo posredne škode) zoper prodajalce iz naslova stvarnih napak na predmetu prodaje;
 • Zastopanje investitorjev pri uveljavljanju jamčevalnih zahtevkov in zahtevkov na povračilo posredne škode zoper izvajalce, nadzorne inženirje in projektante iz naslova odgovornosti za stvarne napake gradbe;
 • Zastopanje upnikov pri prisilni izterjavi terjatev iz naslova gospodarskih pogodb;

Insolvenčno pravo

 • Prijavljanje terjatev upnikov v postopkih prisilne poravnave in stečajnih postopkih;
 • Vlaganje ugovorov zoper sezname upraviteljev;
 • Vlaganje ugovorov o prerekanju terjatev;
 • Vlaganje predlogov za začetek postopkov prisilne poravnave in stečajnih postopkov;
 • Vlaganje ugovorov zoper vodenje postopka prisilne poravnave;
 • Vlaganje tožb na razveljavitev prisilne poravnave;
 • Vlaganje začasnih odredb zoper stečajne dolžnike;
 • Vlaganje tožb za izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika;
 • Vlaganje predlogov za začetek postopkov osebnih stečajev in predlogov za odpust obveznosti;
 • Zastopanje dolžnikov ali upnikov v postopku za odpust obveznosti;